WisuPrognos

WisuPrognos uppföljer risken för spannmålens växtsjukdomar och vallens D-värdeutveckling.

WisuEnnuste värderar spannmålens sjukdomsrisk på grund av skiftets väder- och odlingsdata och sänder alarm till telefonen, när sjukdomsrisken på skiftet stigs över. Med hjälp av detta kan du rikta bekämpningen där det finns riktigt behov samt undviker kostnader, onödigt arbete och miljöbelastning.

Prognosen plockar från WebWisu uppgifter om skiftets föregående växt, jordbearbetningsmetod, växtsort och såningsdag. Väderdata fås från Meteorologianstalten med noggrannhet av kvadratkilometer. Tjänsten förutser sjukdomsläget på skiftet en vecka från nu. Du kan värdera bekämpningens behov, tid och lönsamhet efter du fått alarmen.

I WebW
isu kan du se ytterligare uppgifter om sjukdomsrisken och uppfölja alla skiftens sjukdomsrisker och hur de skiljer sig från skifte till skifte. På så sätt ser du t ex hur jordbearbetningen, odlingsväxlingen och sorten påverkar risken.

WisuPrognos innehåller prognosmodeller för kornets bladfläcksjuka samt vetets bladfläcksjuka och brunfläcksjuka.

Data om vallens D-värdeutvackling för nötgårdar

För nötgårdar erbjuder WisuPrognos data om vallns D-värdeutveckling. Den uppföljer D-värde på grund av skiftets klöverhalt och värmesummahopsamlingen. När D-värdet närmar sig målsättningen, skickar prognosen en alarm till telefonen eller e-posten
Prognosen plockar odlingsdata från WebWisu och värmesummhopsamlingen från Meteorologianstaltens applikation.

Du får noggranna data om D-värdet på din gård. I WebWisu ser du ytterligare uppgifter om D-värdet och tittar på D-värdesituationen på alla skiften.

För att ta i bruk WisuPrognosen bör du ha en odlingsplan i WebWisu.

Du kan tillägga WisuPrognos med ProAgrias växtrådgivares kunskaper

Du kan kontakta den lokala växtrådgivaren för specialiststöd eller rådgivning under vegetationsperioden.